ΧΑΡΑΞΗ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Το Τεχνικό Γραφείο TOPOEXPERTS εξειδικευμένο στον τομέα της τοπογραφίας, διαθέτοντας κάθε απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό καθώς και όλα τα τοπογραφικά προγράμματα, αναλαμβάνει τον εντοπισμό των ορίων του ακινήτου σας και εν συνεχεία την χάραξη αυτών επί του εδάφους.

Συγκεκριμένα το τεχνικό μας γραφείο ερευνά για τους τίτλους ιδιοκτησίας σας, παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ορθή υλοποίηση των ορίων της ιδιοκτησίας σας.

My CMS

My CMS