?>

Τοπογραφικά

Τοπογραφικό Διάγραμμα για χαρακτηρισμό έκτασης στο Δασαρχείο


Πράξη Χαρακτηρισμού είναι η διαδικασία χαρακτηρισμού της μορφής μιας έκτασης από το Δασαρχείο. Ο χαρακτηρισμός μίας έκτασης σχετίζεται άμεσα με την οικοδομησιμότητα και τη δυνατότητα αγροτικής ή/και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αυτής. Μία έκταση που χαρακτηρίζεται από το Δασαρχείο ως δασική, καθίσταται αυτομάτως μη οικοδομήσιμη και μη εκμεταλλεύσιμη αγροτικά/κτηνοτροφικά.

Οι χαρακτηρισμοί που μπορεί να λάβει μία έκταση από το Δασαρχείο είναι:

 Δάσος

 Δασική έκταση

 Χορτολιβαδική έκταση

 Βραχώδης ή Πετρώδης έκταση

 Μη Δασικού χαρακτήρα έκταση

Επισημαίνεται, πως σε περίπτωση που η έκτασή σας χαρακτηριστεί ως δασική, το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS σας παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για την υποβολή ενστάσεως στο Δασαρχείο.

Το Τοπογραφικό Διάγραμμα και η Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών αποτελούν τα βασικότερα στοιχεία του φακέλου που απαιτείται για την κίνηση της διαδικασίας της Πράξης Χαρακτηρισμού ή της διαδικασίας Υποβολής Ενστάσεων.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS σας χορηγεί Τοπογραφικό Διάγραμμα της ιδιοκτησίας σας, ενταγμένη στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα  Αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α ’87 και τοποθετημένη σε απόσπασμα φύλλου χάρτη της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από το Δασαρχείο.

Το επιστημονικό προσωπικό του τεχνικού μας γραφείου συντάσσει, επίσης, ειδική τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών για τα έτη 1945 & 1960,συνοδευόμενη από αντίγραφα των ερμηνευόμενων αεροφωτογραφιών και ερμηνευτικά σχέδια.

Οι αεροφωτογραφίες είναι καταχωρημένες στα αρχεία της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε., της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη χρονολογία και την ώρα λήψης τους και αποτελούν απαραίτητο αποδεικτικό στοιχείο για την ένστασή σας στο Κτηματολόγιο και στο Δασαρχείο, που αφορά στον προσδιορισμό της μορφής της ιδιοκτησίας σας κατά τη χρονική στιγμή λήψης των αεροφωτογραφιών. Οι αεροφωτογραφίες συνιστούν την πιο αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφοριών.

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των Πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος & Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών για χαρακτηρισμό έκτασης στο Δασαρχείο ή υποβολής ένστασης σε Χαμηλή Τιμή, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792 & 2107622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα.