?>

Τοπογραφικά

Καθορισμός Αιγιαλού & Παραλίας


Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγµατα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο ∆ηµόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Νόμου 2971/2001 περί κυριότητας αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης και χρησιµότητας αυτών.

«Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της.

«Παραλία» είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε πλάτος µέχρι και πενήντα (50) µέτρα από την οριογραµµή του αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς µε τη θάλασσα και αντίστροφα.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS, διαθέτοντας μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία, αναλαμβάνει τη χάραξη της οριογραµµής του αιγιαλού και της παραλίας, λαµβάνοντας υπόψη (κατόπιν αυτοψίας) τις φυσικές και λοιπές ενδείξεις, που επηρεάζουν το πλάτος του αιγιαλού και της παραλίας. Ενδεικτικά:

 τη γεωµορφολογία του εδάφους, αναφορικά µε κατηγορίες υψηλών και χαµηλών ακτών, τη σύστασή του, καθώς και το φυσικό όριο βλάστησης

 την ύπαρξη, τα όρια και το είδος των παράκτιων φυσικών πόρων

 τα πορίσµατα από την εκτίµηση των µετεωρολογικών στοιχείων της περιοχής

 τη µορφολογία του πυθµένα

 τον τοµέα ανάπτυξης κυµατισµού σε σχέση µε το µέτωπο της ακτής

 την ύπαρξη τεχνικών έργων στην περιοχή, που υφίστανται νοµίµως

 τις τυχόν εγκεκριµένες χωροταξικές κατευθύνσεις και χρήσεις γης που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη

 την ύπαρξη δηµόσιων κτηµάτων κάθε κατηγορίας, που βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε την παράκτια ζώνη

 τυχόν υφιστάµενο Κτηµατολόγιο

 την ύπαρξη ευπαθών οικοσυστηµάτων και προστατευόµενων περιοχών

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των Πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας καθορισμός της οριογραµµής του αιγιαλού & της παραλίας σε Χαμηλή Τιμή, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792 & 2107622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα.

Αιγιαλός Παραλία