Ταυτότητα κτιρίων

Βεβαίωση Μηχανικού


Η  βεβαίωση του Μηχανικού αποτελεί ένα νέο δικαιολογητικό, όσον αφορά την κατάρτιση δικαιοπραξιών  εν ζωή που έχουν ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο.

Βεβαίωση μηχανικού επισυνάπτεται σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα. Με τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:

 δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές

 δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια

∆εν απαιτείται η επισύναψη βεβαίωσης µηχανικού σε συµβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονοµιάς, δωρεάς αιτίας θανάτου, συγχώνευσης εταιρειών, καθώς και εξοφλητικές συµβολαιογραφικές πράξεις, υπό την έννοια ότι δεν αποτελούν δικαιοπραξία εν ζωή. (ΥΠΕΚΑ – εγκύκλιος 3/1.10.2013)

Πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλουμε ηλεκτρονικά στην αρμόδια για το πληροφοριακό σύστημα αρχή και λαμβάνει μοναδικό αριθμό, που αφορά στο ακίνητο σας.

Στα συμβόλαια προσαρτάται το τοπογραφικό διάγραμμα, η βεβαίωση μηχανικού και μνημονεύεται ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου. Ο μοναδικός αριθμός καταγράφεται στο πληροφορικό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3843/2010, καθώς και σε όλα τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 46 του Ν. 4178/2013

Η βεβαίωση νομιμότητας ακινήτου έχει ισχύ δύο (2) μηνών. Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS μπορούμε να ανανεώσουμε την βεβαίωση μηχανικού για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής πράξης.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας σας παρέχει εκτός από την βεβαίωση του μηχανικού και το απαραίτητο για την ολοκλήρωση του συμβολαίου σας τοπογραφικό διάγραμμα, συνταγμένο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο Ν. 651/1977. Το τοπογραφικό διάγραμμα θα είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Σε περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ’87, θα αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.

Είμαστε πλάι σας στην έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης μηχανικού για το ακίνητο σας. Στο τεχνικό γραφείο TOPOEXPERTS προσπαθούμε να διατηρούμε την αμοιβή – τιμή των προσφερομένων υπηρεσιών μας χαμηλή και σύμφωνη με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα   210 7622286  &  6977 679792   για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε τεχνικό ερώτημα σας.

My CMS

My CMS